Årsmøte i Freidig Innebandy

Årsmøte i Freidig Innebandy avholdes tirsdag 1/3-22 kl. 19 på Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNmOWE0OTQtZjBkNC00ODgwLWJjMzktNzcxMDU4ZDNmY2Jh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1f00f39-6041-45b0-b309-e0210d8b32af%22%2c%22Oid%22%3a%22eb6e3003-9f33-43e3-ba45-a13133b2c9c4%22%7d

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

Vel møtt! ❤️💛

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.